Tạo tài khoản
 
img

Hỗ trợ, tư vấn pháp luật

04.3863.8853

0904.746.989

Liên hệ

Trang 1 / 11

 • 08/2020/QĐ-UBND

  Quyết định 08/2020/QĐ-UBND Ban hành Quy định về quy trình xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, tạm ứng, thanh quyết toán và quản lý chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Định

  Ban hành: 27/02/2020
  Hiệu lực: 10/03/2020
  Trạng thái: Chưa hiệu lực

 • 07/2020/QĐ-TTg

  Quyết định 07/2020/QĐ-TTg Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 02/2016/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm

  Ban hành: 26/02/2020
  Hiệu lực: 26/02/2020
  Trạng thái: Còn hiệu lực

 • 13/2020/QĐ-UBND

  Quyết định 13/2020/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 15/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh với các cơ quan liên quan trong hoạt động quản lý nhà nước tại Khu kinh tế cửa khẩu và các Khu Công nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai

  Ban hành: 26/02/2020
  Hiệu lực: 06/03/2020
  Trạng thái: Chưa hiệu lực

 • 03/2020/TT-BLĐTBXH

  Thông tư 03/2020/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đổi vói Cựu chiến bỉnh theo quy định tại Nghị định số 157/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sổ điều Pháp lệnh Cựu chiến binh

  Ban hành: 25/02/2020
  Hiệu lực: 01/04/2020
  Trạng thái: Chưa hiệu lực

 • 07/2020/QĐ-UBND

  Quyết định 07/2020/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung Điều 16 của Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định ban hành kèm theo Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 14/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh

  Ban hành: 24/02/2020
  Hiệu lực: 06/03/2020
  Trạng thái: Chưa hiệu lực