Tạo tài khoản
 
img

Hỗ trợ, tư vấn pháp luật

04.3863.8853

0904.746.989

Liên hệ

Trang 1 / 16

 • 09/2020/QĐ-UBND

  Quyết định 09/2020/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phân cấp, quản lý và sử dụng kinh phí trung ương thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

  Ban hành: 25/03/2020
  Hiệu lực: 10/04/2020
  Trạng thái: Chưa hiệu lực

 • 06/2020/TT-BCT

  Thông tư 06/2020/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2019/TT-BCT ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Bộ Công Thương quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương

  Ban hành: 24/03/2020
  Hiệu lực: 08/05/2020
  Trạng thái: Chưa hiệu lực

 • 08/2020/TT-BGDĐT

  Thông tư 08/2020/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 và Thông tư số 03/2019/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

  Ban hành: 23/03/2020
  Hiệu lực: 08/05/2020
  Trạng thái: Chưa hiệu lực

 • 08/2020/QĐ-UBND

  Quyết định 08/2020/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 2 Điều 3 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh

  Ban hành: 23/03/2020
  Hiệu lực: 06/04/2020
  Trạng thái: Chưa hiệu lực