Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành


 

Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này bị bãi bỏ bởi khoản 3 Điều 4 Nghị định 97/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017:

“Điều 4. Điều khoản thi hành
...
3. Bãi bỏ Phụ lục về mẫu biên bản và mẫu quyết định được ban hành kèm theo Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính./.”

Collapse VĂN BẢN THÔNG TIN CHƯƠNG MỤC - LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNHVĂN BẢN THÔNG TIN CHƯƠNG MỤC - LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Thông tin điều luật Chương 4 Nghị định 111/2013/NĐ-CP
Thông tin điều luật Nghị định 20/2016/NĐ-CP
Thông tin điều luật Khoản 23 Điều 1 Nghị định 97/2017/NĐ-CP
Thông tin điều luật Điều 13 Nghị định 81/2013/NĐ-CP
Thông tin điều luật Điều 14 đến Điều 25 Nghị định 02/2014/NĐ-CP
Thông tin điều luật Điều 29 đến Điều 40 Nghị định 02/2014/NĐ-CP
Thông tin điều luật Khoản 1 Điều 16 và Khoản 1 Điều 17 Nghị định 81/2013/NĐ-CP
Thông tin điều luật Mục 1 Chương 3 Nghị định 111/2013/NĐ-CP
Thông tin điều luật Chương III Nghị định 221/2013/NĐ-CP
Thông tin điều luật Mục 1 Chương 3 Nghị định 112/2013/NĐ-CP
Thông tin điều luật Điều 14 Nghị định 81/2013/NĐ-CP
Thông tin điều luật Mục 2 Chương 3 Nghị định 111/2013/NĐ-CP
Thông tin điều luật Khoản 3 Điều 4 Nghị định 97/2017/NĐ-CP
Thông tin điều luật Thông tư 20/2014/TT-BTP
Thông tin điều luật Chương IV Thông tư 173/2013/TT-BTC
Thông tin điều luật Khoản 2 Điều 13 Thông tư 326/2016/TT-BTC
Thông tin điều luật Khoản 2 Điều 7 Thông tư 16/2017/TT-BTC
Thông tin điều luật chương III Thông tư 47/2015/TT-BQP
Thông tin điều luật Điều 10, 17 và 20 Thông tư 11/2015/TT-BKHCN
Thông tin điều luật Điều 30 Thông tư 11/2015/TT-BKHCN
Thông tin Điều luật Khoản 3 Điều 1 Nghị định 145/2016/NĐ-CP
Thông tin Điều luật Khoản 15 Điều 1 Nghị định 145/2016/NĐ-CP
Thông tin Điều luật Khoản 42 Điều 1 Nghị định 145/2016/NĐ-CP
Thông tin Điều luật Khoản 2 Điều 45 Nghị định 132/2015/NĐ-CP
Thông tin Điều luật Thông tư 05/2014/TT-BGTVT
Thông tin Điều luật Điều 4 và Điều 5 Thông tư 45/2014/TT-BCA
Thông tin Điều luật Thông tư 55/2013/TT-BGTVT
Thông tin Điều luật Điều 12 Thông tư 12/2016/TT-BGTVT
Thông tin Điều luật Khoản 2 Điều 2 Thông tư 18/2018/TT-BGTVT
Thông tin Điều luật Khoản 3 Điều 1 Thông tư 153/2016/TT-BTC
Thông tin Điều luật Khoản 4 Điều 1 Thông tư 153/2016/TT-BTC
Thông tin Điều luật Khoản 5 Điều 1 Thông tư 153/2016/TT-BTC
Thông tin Điều luật Khoản 7 Điều 1 Thông tư 153/2016/TT-BTC
Thông tin điều luật Mục 1 Chương I Thông tư 190/2013/TT-BTC
Thông tin điều luật Quyết định 113/QĐ-TCHQ
Thông tin điều luật Chương II Thông tư 190/2013/TT-BTC
Thông tin điều luật Mục I Chương II Thông tư 190/2013/TT-BTC
Thông tin điều luật Điều 37 Thông tư 190/2013/TT-BTC
Thông tin điều luật Điều 38 Thông tư 190/2013/TT-BTC
Thông tin điều luật Điều 39 Thông tư 190/2013/TT-BTC
Thông tin điều luật Điều 40 Thông tư 190/2013/TT-BTC
Thông tin điều luật Điều 41 Thông tư 190/2013/TT-BTC
Thông tin điều luật Điều 42 Thông tư 190/2013/TT-BTC
Thông tin điều luật bởi Điều 4 Thông tư 155/2016/TT-BTC
Thông tin điều luật bởi Điều 7 Thông tư 155/2016/TT-BTC
Thông tin điều luật bởi Điều 8 Thông tư 155/2016/TT-BTC
Thông tin điều luật bởi Điều 9 Thông tư 155/2016/TT-BTC
Thông tin điều luật bởi Điều 10 Thông tư 155/2016/TT-BTC
Thông tin điều luật khoản 1, 2, 3 Điều 11 Thông tư 155/2016/TT-BTC
Thông tin điều luật khoản 4, 5 Điều 11 Thông tư 155/2016/TT-BTC
Thông tin điều luật khoản 6 Điều 11 Thông tư 155/2016/TT-BTC
Thông tin điều luật Điều 12 Thông tư 155/2016/TT-BTC
Thông tin điều luật Điều 13 Thông tư 155/2016/TT-BTC
Thông tin điều luật Quyết định 4186/QĐ-TCHQ
Thông tin điều luật Điều 4 Thông tư 20/2015/TT-BKHCN
Thông tin điều luật Điều 5 Thông tư 20/2015/TT-BKHCN
Thông tin điều luật Điều 6 Thông tư 20/2015/TT-BKHCN
Thông tin điều luật Điều 7 Thông tư 20/2015/TT-BKHCN
Thông tin điều luật Điều 8 Thông tư 20/2015/TT-BKHCN
Thông tin điều luật Điều 9 Thông tư 20/2015/TT-BKHCN
Thông tin điều luật Điều 10 Thông tư 20/2015/TT-BKHCN
Thông tin điều luật Điều 11 Thông tư 20/2015/TT-BKHCN
Thông tin điều luật Điểm a Khoản 3 Điều 56 Nghị định 42/2019/NĐ-CP
Thông tin điều luật Điều 4 Thông tư 19/2014/TT-BKHCN
Thông tin chi tiết Chương I Nghị định 81/2013/NĐ-CP
Thông tin chi tiết Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2013/NĐ-CP
Thông tin điều luật Nghị định 84/2017/NĐ-CP
Thông tin điều luật Chương III Nghị định 173/2013/NĐ-CP
Thông tin điều luật Chương IV Nghị định 173/2013/NĐ-CP