Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành


 

Nội dung này được hướng dẫn bởi Thông tư 54/2020/TT-BTC ngày 12 tháng 6 năm 2020.

Collapse VĂN BẢN THÔNG TIN CHƯƠNG MỤC - LUẬT PHÍ VÀ LỆ PHÍVĂN BẢN THÔNG TIN CHƯƠNG MỤC - LUẬT PHÍ VÀ LỆ PHÍ
Collapse Thông tin chi tiết 97/2015/QH13Thông tin chi tiết 97/2015/QH13
Expand AA
Expand BB
Expand PHỤ LỤC 2PHỤ LỤC 2
Collapse Phụ lục 1Phụ lục 1
Điều luật hướng dẫn mục 8 phần B Phụ lục 1 Luật Phí và lệ phí 2015
Expand Thông tin chi tiết 278/2016/TT-BTCThông tin chi tiết 278/2016/TT-BTC
Expand Thông tin chi tiết 167/2016/TT-BTCThông tin chi tiết 167/2016/TT-BTC
Expand Thông tin chi tiết 26/2013/TT-NHNN Thông tin chi tiết 26/2013/TT-NHNN
Expand Thông tin chi tiết 261/2016/TT-BTCThông tin chi tiết 261/2016/TT-BTC
Expand Thông tin chi tiết 263/2016/TT-BTCThông tin chi tiết 263/2016/TT-BTC
Expand Thông tin chi tiết 268/2016/TT-BTCThông tin chi tiết 268/2016/TT-BTC