Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành
Quyết định 17/2020/QĐ-TTg | Ban hành: 29/05/2020| Hiệu lực: 15/07/2020 | Trạng thái: Chưa hiệu lực


 
tusachluat.vn

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

__________

 

 

Số: 17/2020/QĐ-TTg

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc áp dụng cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù đối với Cục Bảo vệ thực vật, Cục Thú y và Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

______________________________

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc áp dụng cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù đối với Cục Bảo vệ thực vật, Cục Thú y và Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Quyết định này quy định về cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù áp dụng cho các Cục: Bảo vệ thực vật, Thú y, Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản (bao gồm n phòng Cục và các đơn vị trực thuộc) thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (sau đây gọi tắt là đơn vị).

Điều 2. Cơ chế tài chính

1. Nguồn tài chính của đơn vị

a) Nguồn thu phí được để lại chi theo quy định của pháp luật phí, lệ phí;

b) Nguồn thu từ hoạt động dịch vụ;

c) Nguồn ngân sách nhà nước cấp các nhiệm vụ không thường xuyên (nếu có);

d) Các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

2. Sử dụng nguồn tài chính

a) Chi thường xuyên

Các Cục: Bảo vệ thực vật, Thú y, Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản được chủ động sử dụng nguồn tài chính quy định tại khoản 1 Điều này để chi cho hoạt động thường xuyên, cụ thể như sau:

- Chi tiền lương, tiền công, phụ cấp lương, các khoản đóng góp theo lương; tiền thưởng, phúc lợi tập thể và các khoản thanh toán khác cho cá nhân. Khi Nhà nước điều chỉnh tiền lương, đơn vị tự bảo đảm tiền lương tăng thêm từ nguồn thu của đơn vị, ngân sách nhà nước không cấp bổ sung;

- Chi hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, chi quản lý;

- Chi phục vụ cho việc thực hiện công việc, dịch vụ và thu phí như: Văn phòng phẩm, vật tư văn phòng, thông tin liên lạc, điện, nước, thuê mướn, công tác phí theo tiêu chuẩn, định mức hiện hành;

- Chi sửa chữa tài sản, máy móc, thiết bị trực tiếp phục vụ cho thực hiện công việc, dịch vụ và thu phí;

- Chi mua sắm vật tư, nguyên liệu liên quan đến việc thực hiện công việc, dịch vụ và thu phí;

- Các khoản chi khác liên quan đến thực hiện công việc, dịch vụ và thu phí.

Đối với các nội dung chi đã có định mức chi theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Căn cứ vào khả năng tài chính, đơn vị được quyết định mức chi cao hơn hoặc thấp hơn mức chi do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

Đối với các nội dung chưa có định mức chi theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Căn cứ tình hình thực tế, đơn vị xây dựng mức chi cho phù hợp và được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

b) Chi nhiệm vụ không thường xuyên: Đơn vị chi theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và pháp luật hiện hành đối với từng nguồn kinh phí.

c) Hàng năm phải quyết toán thu, chi theo quy định. Sau khi quyết toán thu, chi đúng chế độ, số tiền phí được trích để lại chưa chi trong năm được chuyển sang năm sau để tiếp tục chi theo chế độ quy định.

3. Phân phối kết quả tài chính

Sau khi hạch toán đầy đủ các khoản chi phí, nộp thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước khác theo quy định, phần chênh lệch thu lớn hơn chi (nếu có), đơn vị được sử dụng theo trình tự như sau:

a) Trích lập các Quỹ

- Trích tối thiểu 25% để lập Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp;

- Trích lập Quỹ bổ sung thu nhập: Mức trích tối đa không quá 3 lần quỹ tiền lương ngạch, bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp lương do Nhà nước quy định;

- Trích lập Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi tối đa không quá 3 tháng tiền lương, tiền công bình quân thực hiện trong năm của đơn vị;

- Trích lập Quỹ khác theo quy định của pháp luật;

Việc sử dụng các Quỹ do thủ trưởng đơn vị quyết định theo quy chế chi tiêu nội bộ và phải công khai trong đơn vị. Phần chênh lệch thu lớn hơn chi còn lại (nếu có) sau khi đã trích lập các quỹ theo quy định được bổ sung vào Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.

b) Sử dụng các Quỹ

- Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp: Để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc; phát triển năng lực hoạt động; áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ; đoàn ra; đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho người lao động trong và ngoài nước; góp vốn liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để tổ chức hoạt động dịch vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật và các khoản chi khác (nếu có);

- Quỹ bổ sung thu nhập: Để chi bổ sung thu nhập cho người lao động trong năm và dự phòng chi bổ sung thu nhập cho người lao động năm sau.Việc chi bổ sung thu nhập cho người lao động trong đơn vị được thực hiện theo nguyên tắc gắn với số lượng, chất lượng và hiệu quả công tác. Hệ số thu nhập tăng thêm tối đa không quá 3 lần quỹ tiền lương ngạch, bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp lương do Nhà nước quy định;

- Quỹ khen thưởng: Để thưởng định kỳ, đột xuất cho tập thể, cá nhân trong và ngoài đơn vị (ngoài chế độ khen thưởng theo quy định của Luật thi đua, khen thưởng) theo hiệu quả công việc và thành tích đóng góp vào hoạt động của đơn vị. Mức thưởng do thủ trưởng đơn vị quyết định theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị;

- Quỹ phúc lợi: Để xây dựng, sửa chữa các công trình phúc lợi; chi cho các hoạt động phúc lợi tập thể của người lao động trong đơn vị; trợ cấp khó khăn đột xuất cho người lao động; chi thêm cho người lao động thực hiện tinh giản biên chế theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

4. Các Cục: Bảo vệ thực vật, Thú y, Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản được điều hòa nguồn tài chính quy định tại khoản 1 Điều này trong nội bộ Cục để bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 16/2018/QĐ-TTg ngày 23 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng cơ chế tài chính đối với Cục Bảo vệ thực vật, Cục Thú y và Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2020, được áp dụng cho các năm ngân sách 2019 - 2020.

Điều 5. Các Bộ trưởng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

-n phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán nhà nước;

- Ủy ban giám sát tài chính quốc gia;

- Ngân hàng Chính sách xã hội;

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,

các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

- Lưu: VT, KTTH (3).

THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc

 

Collapse Cơ chế quản lý tài chính đối với một số cơ quan, tổ chứcCơ chế quản lý tài chính đối với một số cơ quan, tổ chức
Expand Chế độ tài chính các Khu kinh tế, công nghiệpChế độ tài chính các Khu kinh tế, công nghiệp
Expand Chế độ tài chính sau thuế của cty xổ số kiến thiếtChế độ tài chính sau thuế của cty xổ số kiến thiết
Expand Chế độ tài chính Trung tâm Quản lý bay dân dụng VNChế độ tài chính Trung tâm Quản lý bay dân dụng VN
Expand Chế độ tài chính đối với Cục sở hữu trí tuệChế độ tài chính đối với Cục sở hữu trí tuệ
Expand Cơ chế quản lý tài chính và biên chế Tổng cục thuếCơ chế quản lý tài chính và biên chế Tổng cục thuế
Expand Cơ chế quản lý tài chính Đài truyền hình VNCơ chế quản lý tài chính Đài truyền hình VN
Expand Cơ chế quản lý tài chính đối với Cục Đăng kiểm Việt NamCơ chế quản lý tài chính đối với Cục Đăng kiểm Việt Nam
Expand Cơ chế quản lý tài chính, biên chế Tổng cục Hải quanCơ chế quản lý tài chính, biên chế Tổng cục Hải quan
Expand Cơ chế tài chính Cục Hàng hải Việt NamCơ chế tài chính Cục Hàng hải Việt Nam
Expand Cơ chế tài chính Cục tần số vô tuyến điện, Cục viễn thôngCơ chế tài chính Cục tần số vô tuyến điện, Cục viễn thông
Expand Cơ chế tài chính khi sắp xếp, di dời đất, nhà xưởng có sở hữu của nhà nướcCơ chế tài chính khi sắp xếp, di dời đất, nhà xưởng có sở hữu của nhà nước
Expand Cơ chế tài chính Nhà máy lọc dầu Bình SơnCơ chế tài chính Nhà máy lọc dầu Bình Sơn
Expand Cơ chế tài chính và biên chế Kho bạc Nhà nướcCơ chế tài chính và biên chế Kho bạc Nhà nước
Expand Cơ chế tài chính đặc thù Thông tấn xã VNCơ chế tài chính đặc thù Thông tấn xã VN
Expand Cơ chế tài chính đối với các đối tượng khácCơ chế tài chính đối với các đối tượng khác
Expand Cơ chế tài chính đối với Phòng TM & CN Việt NamCơ chế tài chính đối với Phòng TM & CN Việt Nam
Expand Quy chế quản lý tài chính hoạt động tìm kiếm, cứu nạn, phòng chống thiên tai, thảm họaQuy chế quản lý tài chính hoạt động tìm kiếm, cứu nạn, phòng chống thiên tai, thảm họa
Expand Quy chế tài chính Cục hàng không VNQuy chế tài chính Cục hàng không VN
Expand Quản lý tài chính đối với hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởngQuản lý tài chính đối với hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng
Expand Quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án có vốn NSNNQuản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án có vốn NSNN
Expand Cơ chế tài chính đối với Cục Viễn thôngCơ chế tài chính đối với Cục Viễn thông
Expand Cơ chế tài chính đối với Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tửCơ chế tài chính đối với Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Collapse Cơ chế tài chính của một số cục thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thônCơ chế tài chính của một số cục thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Quyết định 16/2018/QĐ-TTg Về việc áp dụng cơ chế tài chính đối với Cục Bảo vệ thực vật, Cục Thú y và Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Quyết định 17/2020/QĐ-TTg Về việc áp dụng cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù đối với Cục Bảo vệ thực vật, Cục Thú y và Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn