Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành


 

Nội dung quy định tại điểm 1.1 Mục V này được hướng dẫn bởi Thông tư 293/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016.