Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành
Quyết định 04/2019/QĐ-UBND | Ban hành: 14/01/2019  |  Hiệu lực: 20/01/2019  |  Trạng thái: Còn hiệu lực


 
tusachluat.vn

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________

 

Số: 04/2019/QĐ-UBND

 

Hải Phòng, ngày 14 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 1572/2013/QĐ-UBND ngày 19/8/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố

____________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 28 tháng 12 năm 2000;

Căn cứ Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 33/2015/TT-BCA ngày 20 tháng 7 năm 2015 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước;

Theo đề nghị của Công an thành phố tại Tờ trình số 1508/TTr-CAHP-PA03 ngày 31 tháng 10 năm 2018, Báo cáo thẩm định số 57/BCTĐ-STP ngày 12 tháng 10 năm 2018 của Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 1572/2013/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

1. Sửa đổi Khoản 1 Điều 7 như sau:

“1. Khu vực, địa điểm khi đã xác định thuộc phạm vi bí mật nhà nước phải cắm hoặc gắn biển cấm. Biển cấm gồm hai loại được quy định tại Khoản 5 Điều 16 Thông tư số 33/2015/TT-BCA ngày 20 tháng 7 năm 2015 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước.”

2. Sửa đổi Khoản 4 Điều 8 như sau:

“4. Mẫu các con dấu để quản lý tài liệu mật được quy định tại Điều 16 Thông tư số 33/2015/TT-BCA ngày 20 tháng 7 năm 2015 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước.”

3. Sửa đổi Điểm b Khoản 2 Điều 11 như sau:

“b) Làm bì: Tài liệu mang bí mật nhà nước gửi đi phải làm bì riêng. Giấy làm bì phải dùng loại giấy dai, khó thấm nước, không nhìn thấu qua được; hồ dán phải dính, khó bóc.

- Tài liệu, vật mang bí mật nhà nước độ “Mật” ngoài bì đóng dấu chữ “C”;

- Tài liệu, vật mang bí mật nhà nước độ “Tối mật” ngoài bì đóng dấu chữ “B”;

- Tài liệu, vật mang bí mật nhà nước độ “Tuyệt mật” gửi bằng hai bì:

Bì trong: Ghi rõ số, ký hiệu của tài liệu, tên người nhận, đóng dấu “Tuyệt mật”. Nếu là tài liệu, vật gửi đích danh người có trách nhiệm giải quyết thì đóng dấu “Chỉ người có tên mới được bóc bì”.

Bì ngoài: Ghi như gửi tài liệu thường, đóng dấu ký hiệu chữ “A” ”.

4. Sửa đổi, bổ sung các Điểm a, b, c, d Khoản 3 Điều 13 như sau:

“3. Trình tự, thủ tục tiêu hủy:

a) Hàng năm, đơn vị trực tiếp quản lý, lưu giữ tài liệu, vật mang bí mật nhà nước có trách nhiệm thành lập Hội đồng tiêu hủy tài liệu, vật mang bí mật nhà nước bao gồm: Thủ trưởng đơn vị trực tiếp lưu giữ, quản lý tài liệu, vật mang bí mật nhà nước, bộ phận văn phòng, cán bộ được phân công lưu giữ, quản lý tài liệu và đại diện các bộ phận khác có liên quan.

Hội đồng có trách nhiệm xem xét, rà soát, thống kê các tài liệu để đề xuất trình Giám đốc hoặc Thủ trưởng đơn vị cho phép tiêu hủy. Hội đồng tiêu hủy làm việc theo chế độ tập thể và quyết định theo đa số, tự giải thể sau khi việc tiêu hủy kết thúc.

b) Việc tiêu hủy tài liệu, vật mang bí mật nhà nước chỉ được thực hiện khi có quyết định đồng ý bằng văn bản của Giám đốc (hoặc tương đương).

c) Việc tiêu hủy tài liệu, vật mang bí mật nhà nước phải được lập biên bản có xác nhận của người thực hiện tiêu hủy và lãnh đạo đơn vị quản lý, lưu giữ tài liệu, vật mang bí mật nhà nước được tiêu hủy.

d) Toàn bộ quá trình tiêu hủy tài liệu, vật mang bí mật nhà nước phải được lập hồ sơ, bao gồm: Quyết định thành lập Hội đồng tiêu hủy; danh mục các tài liệu, vật mang bí mật nhà nước đề nghị tiêu hủy; bản thuyết minh về việc các tài liệu, vật mang bí mật nhà nước đề nghị tiêu hủy; quyết định cho phép tiêu hủy của người có thẩm quyền, biên bản về việc tiêu hủy.

Hồ sơ về việc tiêu hủy tài liệu, vật mang bí mật nhà nước phải được lưu giữ, bảo quản tại cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật lưu trữ.”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 01 năm 2019.

Bãi bỏ Khoản 1 Điều 7, Khoản 4 Điều 8, Điểm b Khoản 2 Điều 11, Khoản 3 Điều 13, Khoản 1 Điều 24 Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 1572/2013/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc Công an thành phố; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Bộ Công an; A03-BCA;
- Cục KTVBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TTTU, TTHĐND TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- VP Đoàn ĐBQHTPHP;
- Sở Tư pháp;
- Như Điều 3;
- Đài PT&THHP, Báo HP, Cổng TTĐTTP;
- CPVP UBND TP;
- Lưu: VT, VXNC (02b). H.Q.Dự.30b.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tùng

 

Collapse Luật Bảo vệ bí mật Nhà nướcLuật Bảo vệ bí mật Nhà nước
Collapse Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước 2000Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước 2000
Expand 1. Pháp lệnh1. Pháp lệnh
Expand 2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành
Expand Bí mật nhà nước Bộ Tư phápBí mật nhà nước Bộ Tư pháp
Expand Bí mật nhà nước Chính phủ, Văn phòng Chính phủBí mật nhà nước Chính phủ, Văn phòng Chính phủ
Expand Bí mật nhà nước ngành công thươngBí mật nhà nước ngành công thương
Expand Bí mật nhà nước ngành ngoại giaoBí mật nhà nước ngành ngoại giao
Expand Bí mật nhà nước ngành nội chínhBí mật nhà nước ngành nội chính
Expand Bí mật nhà nước ngành thanh traBí mật nhà nước ngành thanh tra
Expand Bí mật nhà nước ngành tài chínhBí mật nhà nước ngành tài chính
Expand Bí mật nhà nước ngành Tòa ánBí mật nhà nước ngành Tòa án
Expand Bí mật nhà nước ngành VH-TT-DLBí mật nhà nước ngành VH-TT-DL
Expand Bí mật nhà nước ngành xây dựngBí mật nhà nước ngành xây dựng
Expand Bí mật nhà nước ngành y tếBí mật nhà nước ngành y tế
Expand Bí mật nhà nước Quốc hội & các cơ quan của QHBí mật nhà nước Quốc hội & các cơ quan của QH
Expand Bí mật nhà nước trong khoa học công nghệBí mật nhà nước trong khoa học công nghệ
Expand Bí mật nhà nước trong LĐ-TB-XHBí mật nhà nước trong LĐ-TB-XH
Expand Bí mật nhà nước trong một số lĩnh vực khácBí mật nhà nước trong một số lĩnh vực khác
Expand Bí mật nhà nước trong ngành nội vụBí mật nhà nước trong ngành nội vụ
Expand Bí mật nhà nước UBTWMTTQVNBí mật nhà nước UBTWMTTQVN
Expand Bí mật nhà nước Viện KH&CN VNBí mật nhà nước Viện KH&CN VN
Expand Bí mật NN của Viện KH&XH VNBí mật NN của Viện KH&XH VN
Expand Bí mật NN trong  nông nghiệp phát triển nông thônBí mật NN trong nông nghiệp phát triển nông thôn
Expand Bí mật NN trong bưu chính viễn thông & CNTTBí mật NN trong bưu chính viễn thông & CNTT
Expand Bí mật NN trong giao thông vận tảiBí mật NN trong giao thông vận tải
Expand Bí mật NN trong giáo dục và đào tạoBí mật NN trong giáo dục và đào tạo
Expand Bí mật NN trong khoa học & công nghệBí mật NN trong khoa học & công nghệ
Expand Bí mật NN trong tài nguyên, môi trườngBí mật NN trong tài nguyên, môi trường
Expand Bí mật NN đối với cơ quan cấp tỉnhBí mật NN đối với cơ quan cấp tỉnh
Expand Bí mật trong ngành chứng khoánBí mật trong ngành chứng khoán
Expand Bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành ngân hàngBảo vệ bí mật nhà nước trong ngành ngân hàng
Expand Danh mục bí mật của Kiểm toán nhà nướcDanh mục bí mật của Kiểm toán nhà nước
Expand Quy chế quản lý, lập và sử dụng tài liệu bí mật nhà nướcQuy chế quản lý, lập và sử dụng tài liệu bí mật nhà nước
Expand Xác định khu vực cấm, địa điểm cấmXác định khu vực cấm, địa điểm cấm
Expand Bí mật nhà nước Ban kinh tế trung ươngBí mật nhà nước Ban kinh tế trung ương
Collapse VBQPPL ĐỊA PHƯƠNGVBQPPL ĐỊA PHƯƠNG
Expand AN GIANGAN GIANG
Expand BÌNH DƯƠNGBÌNH DƯƠNG
Expand BÌNH THUẬNBÌNH THUẬN
Expand BÌNH ĐỊNHBÌNH ĐỊNH
Expand BẮC GIANGBẮC GIANG
Expand BẾN TREBẾN TRE
Expand CÀ MAUCÀ MAU
Expand CẦN THƠCẦN THƠ
Expand GIA LAIGIA LAI
Expand HÀ NỘIHÀ NỘI
Expand HƯNG YÊNHƯNG YÊN
Collapse HẢI PHÒNGHẢI PHÒNG
Quyết định 1572/2013/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của thành phố Hải Phòng
Quyết định 04/2019/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 1572/2013/QĐ-UBND ngày 19/8/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố
Expand HẬU GIANGHẬU GIANG
Expand HỒ CHÍ MINHHỒ CHÍ MINH
Expand KHÁNH HÒAKHÁNH HÒA
Expand LÀO CAILÀO CAI
Expand LÂM ĐỒNGLÂM ĐỒNG
Expand NGHỆ ANNGHỆ AN
Expand NINH BÌNHNINH BÌNH
Expand PHÚ YÊNPHÚ YÊN
Expand QUẢNG BÌNHQUẢNG BÌNH
Expand QUẢNG NAMQUẢNG NAM
Expand QUẢNG TRỊQUẢNG TRỊ
Expand THỪA THIÊN HUẾTHỪA THIÊN HUẾ
Expand TIỀN GIANGTIỀN GIANG
Expand TUYÊN QUANGTUYÊN QUANG
Expand VĨNH LONGVĨNH LONG
Expand YÊN BÁIYÊN BÁI
Expand ĐIỆN BIÊNĐIỆN BIÊN
Expand ĐÀ NẴNGĐÀ NẴNG
Expand ĐỒNG NAIĐỒNG NAI
Expand ĐỒNG THÁPĐỒNG THÁP
Expand VĨNH PHÚCVĨNH PHÚC
Expand KON TUMKON TUM
Expand HÀ GIANGHÀ GIANG
Expand Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước 1991Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước 1991
Expand Sắc lệnh bảo vệ bí mật nhà nướcSắc lệnh bảo vệ bí mật nhà nước
Expand Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước 2018Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước 2018