Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành


 

Nội dung quy định tại Điểm 2.2 Mục VII được hướng dẫn bởi Thông tư 289/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016.