Tạo tài khoản
 

Quyết định 14/2020/QĐ-UBND | Ban hành: 15/05/2020  |  Hiệu lực: 25/05/2020  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Ngày Trạng thái văn bản Văn bản căn cứ
15/05/2020
Ban hành
25/05/2020
Có hiệu lực