Tạo tài khoản
 

Không số ngày 15/04/1992 | Ban hành: 15/04/1992  |  Hiệu lực: 18/04/1992  |  Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Ngày Trạng thái văn bản Văn bản căn cứ
15/04/1992
Ban hành
18/04/1992
Có hiệu lực
07/01/2002
Hết hiệu lực một phần
07/01/2002
Hết hiệu lực một phần
01/01/2014
Hết hiệu lực toàn bộ