Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành


 

Nội dung quy định tại điểm 19.1 Mục III này được hướng dẫn bởi Thông tư 183/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016.