Tạo tài khoản
 

Nghị định 177/2013/NĐ-CP | Ban hành: 14/11/2013  |  Hiệu lực: 01/01/2014  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Ngày Trạng thái văn bản Văn bản căn cứ
14/11/2013
Ban hành
01/01/2014
Có hiệu lực
01/01/2017
Hết hiệu lực một phần