Tạo tài khoản
 

Quyết định 03/2020/QĐ-UBND | Ban hành: 04/02/2020  |  Hiệu lực: 15/02/2020  |  Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Ngày Trạng thái văn bản Văn bản căn cứ
04/02/2020
Ban hành
15/02/2020
Có hiệu lực
27/02/2020
Hết hiệu lực toàn bộ