Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành


 

- Nội dung quy định tại Điểm 2.4 Mục VII được hướng dẫn bởi Thông tư 43/2020/TT-BTC ngày 26 tháng 5 năm 2020.

- Nội dung quy định tại Điểm 2.4 Mục VII được hướng dẫn bởi Thông tư 241/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016.