Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành


 

- Nội dung quy định tại khoản 3.2 Mục VII này được hướng dẫn bởi Thông tư 35/2020/TT-BTC ngày 05 tháng 5 năm 2020.

 

- Nội dung quy định tại khoản 3.2 Mục VII này được hướng dẫn bởi Thông tư 177/2016/TT-BTC ngày 01 tháng 11 năm 2016.

 

- Nội dung quy định tại khoản 3.2 Mục VII này được hướng dẫn bởi Thông tư 33/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 03 năm 2018.

 

- Nội dung quy định tại khoản 3.2 Mục VII này bị sửa đổi bổ sung, làm hết hiệu lực một phần bởi Điều 76 Luật 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017:

Điều 76. Sửa đổi, bổ sung Danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13

Sửa đổi, bổ sung mục 3.1 và mục 3.2 thuộc phần VII - Phí thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch trong Danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13 như sau:

3.1

Phí thẩm định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.

Bộ Tài chính

3.2

Phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa.

Bộ Tài chính

…”