Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành


 

Nội dung quy định tại Điểm 5 Mục VI được hướng dẫn bởi Thông tư 184/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016.