Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành


 

- Nội dung quy định tại điểm 27 Mục III này được hướng dẫn bởi Thông  33/2020/TT-BTC ngày 05 tháng 5 năm 2020.

- Nội dung quy định tại điểm 27 Mục III này được hướng dẫn bởi Thông  150/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 10 năm 2016.