Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành
Quyết định 04/2019/QĐ-UBND | Ban hành: 22/01/2019  |  Hiệu lực: 15/02/2019  |  Trạng thái: Còn hiệu lực


 
tusachluat.vn

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________

 

Số: 04/2019/QĐ-UBND

 

Ninh Bình, ngày 22 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 5 Quy định chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 02/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

_____________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 02/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 5 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 02/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình như sau:

“2. Cơ cấu tổ chức

a) Các phòng chuyên môn của Sở:

- Văn phòng (bao gồm công tác pháp chế);

- Thanh tra;

- Phòng Kế hoạch - Tài chính;

- Phòng Người có công;

- Phòng Lao động - Việc làm - Bảo hiểm xã hội (trên cơ sở sáp nhập Phòng Việc làm - An toàn lao động với Phòng Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội);

- Phòng Giáo dục nghề nghiệp (đổi tên từ Phòng Dạy nghề);

- Phòng Bảo trợ xã hội;

- Phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội và Bảo vệ chăm sóc trẻ em (trên cơ sở sáp nhập Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội và Phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới).

b) Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở:

- Trung tâm Dịch vụ việc làm;

- Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nho Quan;

- Bệnh viện Chỉnh hình Phục hồi chức năng Tam Điệp;

- Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội;

- Trung tâm Phục hồi chức năng tâm thần;

- Cơ sở cai nghiện ma túy;

- Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật và Du lịch;

- Trung tâm Điều dưỡng Người có công.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2019. Các nội dung khác thực hiện theo quy định tại Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 02/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;
- Cục kiểm tra Văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Website Chính phủ; Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, VP7.
LQ/TCBM.2019

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Quang Thìn

 

Collapse Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015, sửa đổi 2019Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015, sửa đổi 2019
Expand 1. Luật1. Luật
Collapse VBQPPL ĐỊA PHƯƠNGVBQPPL ĐỊA PHƯƠNG
Expand AN GIANGAN GIANG
Expand BÌNH THUẬNBÌNH THUẬN
Expand CẦN THƠCẦN THƠ
Expand BÌNH ĐỊNHBÌNH ĐỊNH
Expand BẮC GIANGBẮC GIANG
Expand BẮC NINHBẮC NINH
Expand BÌNH PHƯỚCBÌNH PHƯỚC
Expand GIA LAIGIA LAI
Expand HÀ NỘIHÀ NỘI
Expand HỒ CHÍ MINHHỒ CHÍ MINH
Expand LAI CHÂULAI CHÂU
Expand NGHỆ ANNGHỆ AN
Expand BẮC KANBẮC KAN
Expand BẾN TREBẾN TRE
Expand NINH THUẬNNINH THUẬN
Expand PHÚ THỌPHÚ THỌ
Expand HÀ TĨNHHÀ TĨNH
Expand HẢI DƯƠNGHẢI DƯƠNG
Expand QUẢNG BÌNHQUẢNG BÌNH
Expand QUẢNG NAMQUẢNG NAM
Expand HÒA BÌNHHÒA BÌNH
Expand QUẢNG TRỊQUẢNG TRỊ
Expand SÓC TRĂNGSÓC TRĂNG
Expand HÀ GIANGHÀ GIANG
Expand SƠN LASƠN LA
Expand THANH HOÁTHANH HOÁ
Expand THỪA THIÊN HUẾTHỪA THIÊN HUẾ
Expand TIỀN GIANGTIỀN GIANG
Expand TRÀ VINHTRÀ VINH
Expand TUYÊN QUANGTUYÊN QUANG
Expand VĨNH LONGVĨNH LONG
Expand VĨNH PHÚCVĨNH PHÚC
Expand ĐÀ NẴNGĐÀ NẴNG
Expand ĐẮK LẮKĐẮK LẮK
Expand PHÚ YÊNPHÚ YÊN
Expand BÀ RỊA- VŨNG TÀUBÀ RỊA- VŨNG TÀU
Expand KON TUMKON TUM
Expand BẠC LIÊUBẠC LIÊU
Expand CAO BẰNGCAO BẰNG
Expand BÌNH DƯƠNGBÌNH DƯƠNG
Expand LÂM ĐỒNGLÂM ĐỒNG
Expand ĐỒNG THÁPĐỒNG THÁP
Expand HÀ NAMHÀ NAM
Expand LÀO CAILÀO CAI
Expand LẠNG SƠNLẠNG SƠN
Expand QUẢNG NINHQUẢNG NINH
Expand YÊN BÁIYÊN BÁI
Expand ĐỒNG NAIĐỒNG NAI
Expand HẢI PHÒNGHẢI PHÒNG
Expand LONG ANLONG AN
Expand HƯNG YÊNHƯNG YÊN
Collapse NINH BÌNHNINH BÌNH
Quyết định 04/2019/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 5 Quy định chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 02/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình
Quyết định 04/2016/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình
Quyết định 21/2019/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình
Expand TÂY NINHTÂY NINH
Expand HẬU GIANGHẬU GIANG
Expand ĐĂK NÔNGĐĂK NÔNG
Expand CÀ MAUCÀ MAU
Expand QUẢNG NGÃIQUẢNG NGÃI
Expand NAM ĐỊNHNAM ĐỊNH
Expand Tiêu chuẩn đơn vị hành chính & phân loại đơn vị hành chínhTiêu chuẩn đơn vị hành chính & phân loại đơn vị hành chính
Expand 2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành
Expand Hướng dẫn một số hoạt động của Hội đồng nhân dânHướng dẫn một số hoạt động của Hội đồng nhân dân
Expand Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thịThí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị
Expand Tổ chức, hoạt động của cơ quan chuyên môn về giáo dục, đào tạoTổ chức, hoạt động của cơ quan chuyên môn về giáo dục, đào tạo
Expand Số lượng Phó Chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBNDSố lượng Phó Chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND
Expand Quy định các cơ quan chuyên môn của UBND cấp huyệnQuy định các cơ quan chuyên môn của UBND cấp huyện
Expand Tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ươngTổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương