Tạo tài khoản
 

Nghị định 29/2012/NĐ-CP | Ban hành: 12/04/2012  |  Hiệu lực: 01/06/2012  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Ngày Trạng thái văn bản Văn bản căn cứ
12/04/2012
Ban hành
01/06/2012
Có hiệu lực
01/08/2015
Hết hiệu lực một phần
21/10/2017
Hết hiệu lực một phần
15/01/2019
Hết hiệu lực một phần