Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành


 

- Nội dung quy định tại điểm 3 Mục I này được hướng dẫn bởi Thông tư 61/2020/TT-BTC ngày 22 tháng 06 năm 2020.

- Nội dung quy định tại điểm 3 Mục I này được hướng dẫn bởi Thông tư 256/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016.

- Nội dung quy định tại điểm 3 Mục I này được hướng dẫn bởi Thông tư 59/2019/TT-BTC ngày 30 tháng 8 năm 2019.