Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành


 

Nội dung quy định tại điểm 7.2 Mục II này được hướng dẫn bởi Thông tư 156/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 10 năm 2016.