Tạo tài khoản
 

Nghị định 112/2013/NĐ-CP | Ban hành: 02/10/2013  |  Hiệu lực: 17/11/2013  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Ngày Trạng thái văn bản Văn bản căn cứ
02/10/2013
Ban hành
17/11/2013
Có hiệu lực
02/05/2016
Hết hiệu lực một phần
15/06/2020
Hết hiệu lực một phần