Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành


 

Nội dung quy định tại điểm 1.2 Mục IV này được hướng dẫn bởi Thông tư 227/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016.