Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành


 

Nội dung quy định tại điểm 6 Mục II này được hướng dẫn bởi Thông tư 170/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016.