Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành

Nghị định 121/2020/NĐ-CP | Ban hành: 09/10/2020  |  Hiệu lực: 09/10/2020  |  Trạng thái: Còn hiệu lực


CÁC VĂN BẢN CÙNG CHUYÊN NGÀNH
Collapse Luật Quản lý SD vốn NN đầu tư vào SXKD tại doanh nghiệp 2014Luật Quản lý SD vốn NN đầu tư vào SXKD tại doanh nghiệp 2014
Expand LuậtLuật
Expand Bán cổ phần theo lô của doanh nghiệp nhà nướcBán cổ phần theo lô của doanh nghiệp nhà nước
Expand Chế độ đối với lao động trong doanh nghiệp Nhà nước có vốn chi phối, hoặc 100%Chế độ đối với lao động trong doanh nghiệp Nhà nước có vốn chi phối, hoặc 100%
Expand Giám sát vốn đầu tư của nhà nước vào doanh nghiệpGiám sát vốn đầu tư của nhà nước vào doanh nghiệp
Expand Quy chế giám sát tài chính & đánh giá hiệu quả DNNN & DN có vốn NN thuộc BQPQuy chế giám sát tài chính & đánh giá hiệu quả DNNN & DN có vốn NN thuộc BQP
Expand Quy chế quản lý tài chính  DNNNQuy chế quản lý tài chính DNNN
Expand Quản lý khoản lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tưQuản lý khoản lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư
Expand Quản lý tài sản khi sắp xếp, chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn nhà nướcQuản lý tài sản khi sắp xếp, chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn nhà nước
Expand Điều lệ tổ chức hoạt động của doanh nghiệp nhà nướcĐiều lệ tổ chức hoạt động của doanh nghiệp nhà nước
Collapse Đầu tư, quản lý & sử dụng vốn nhà nước trong doanh nghiệpĐầu tư, quản lý & sử dụng vốn nhà nước trong doanh nghiệp
Thông tư 219/2015/TT-BTC Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp
Nghị định 91/2015/NĐ-CP Về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp
Nghị định 32/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp
Thông tư 59/2018/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ tài chính về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp
Thông tư 65/2018/TT-BQP Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng nguồn thu khấu hao tài sản cố định của các doanh nghiệp quốc phòng
Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BTC Về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp
Nghị định 121/2020/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính Phủ về đầu tư vốn nhà nước vào Doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại Doanh nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 03 năm 2018 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP
Expand VBQPPL ĐỊA PHƯƠNGVBQPPL ĐỊA PHƯƠNG