Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành


 

- Nội dung quy định tại Mục 17 này được hướng dẫn bởi Thông tư 241/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016.

 

- Nội dung quy định tại Mục 17 này được hướng dẫn bởi Thông tư 127/2018/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2016.

 

- Nội dung quy định tại Mục 17 này được hướng dẫn bởi Thông tư 128/2018/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2016.