Tạo tài khoản
 

Nghị định 115/2013/NĐ-CP | Ban hành: 03/10/2013  |  Hiệu lực: 18/11/2013  |  Trạng thái: Ngưng hiệu lực một phần

Ngày Trạng thái văn bản Văn bản căn cứ
03/10/2013
Ban hành
18/11/2013
Có hiệu lực
01/05/2020
Ngưng hiệu lực một phần