Tạo tài khoản
 

Luật 15/2012/QH13 | Ban hành: 20/06/2012  |  Hiệu lực: 01/07/2013  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Ngày Trạng thái văn bản Văn bản căn cứ
20/06/2012
Ban hành
01/07/2013
Có hiệu lực
01/01/2015
Hết hiệu lực một phần