Tạo tài khoản
 

Nghị định 31/2016/NĐ-CP | Ban hành: 06/05/2016  |  Hiệu lực: 25/06/2016  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Ngày Trạng thái văn bản Văn bản căn cứ
06/05/2016
Ban hành
25/06/2016
Có hiệu lực
18/02/2020
Hết hiệu lực một phần