Tạo tài khoản
 

Nghị định 38/2015/NĐ-CP | Ban hành: 24/04/2015  |  Hiệu lực: 15/06/2015  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

  • Thông tư 25/2019/TT-BTNMT

    Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

    Ban hành: 31/12/2019
    Hiệu lực: 15/02/2020
    Trạng thái: Còn hiệu lực