Tạo tài khoản
 

Nghị định 38/2015/NĐ-CP | Ban hành: 24/04/2015  |  Hiệu lực: 15/06/2015  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Ngày Trạng thái văn bản Văn bản căn cứ
24/04/2015
Ban hành
15/06/2015
Có hiệu lực
05/10/2018
Hết hiệu lực một phần
01/07/2019
Hết hiệu lực một phần