Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành

Thông tư 08/2020/TT-BKHĐT | Ban hành: 13/11/2020| Hiệu lực: 15/01/2021 | Trạng thái: Chưa hiệu lực


CÁC VĂN BẢN CÙNG CHUYÊN NGÀNH
Collapse Các Luật về doanh nghiệpCác Luật về doanh nghiệp
Collapse Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017
Expand 1. Luật1. Luật
Expand 2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành
Expand VBQPPL ĐỊA PHƯƠNGVBQPPL ĐỊA PHƯƠNG
Expand Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừaHỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Expand Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừaQuỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa
Expand Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng dịch vụ tư vấnHỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng dịch vụ tư vấn
Collapse Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừaQuỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
Thông tư 08/2020/TT-BKHĐT Hướng dẫn việc tiếp nhận tài trợ, đóng góp, nhận ủy thác của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
Expand Luật Doanh nghiệp 2014Luật Doanh nghiệp 2014
Expand Luật Doanh nghiệp 2005, sửa đổi 2013Luật Doanh nghiệp 2005, sửa đổi 2013
Expand Luật Doanh nghiệp Nhà nước 2003Luật Doanh nghiệp Nhà nước 2003
Expand Luật Doanh nghiệp 1999Luật Doanh nghiệp 1999
Expand Luật Doanh nghiệp Nhà nước 1995Luật Doanh nghiệp Nhà nước 1995
Expand Luật Công ty, Luật Doanh nghiệp tư nhân 1990Luật Công ty, Luật Doanh nghiệp tư nhân 1990
Expand Các Sắc lệnh về doanh nghiệp (cũ)Các Sắc lệnh về doanh nghiệp (cũ)
Expand VBQPPL về doanh nghiệp, xí nghiệp (cũ)VBQPPL về doanh nghiệp, xí nghiệp (cũ)
Expand VBQQPL về doanh nghiệp vừa và nhỏVBQQPL về doanh nghiệp vừa và nhỏ
Expand Luật Doanh nghiệp 2020Luật Doanh nghiệp 2020
Expand Công văn giải đáp, Quyết định áp dụng pháp luật doanh nghiệp (không phải VBQPPL)Công văn giải đáp, Quyết định áp dụng pháp luật doanh nghiệp (không phải VBQPPL)