Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành


 

Nội dung quy định tại điểm 6.4 Mục IX được hướng dẫn bởi Thông tư 34/2017/TT-BTC ngày 21 tháng 4 năm 2017.