Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành


 

Nội dung quy định tại điểm 2.3 Mục IV này được hướng dẫn bởi Thông tư 138/2016/TT-BTC ngày 16 tháng 09 năm 2016.