Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành


 

Nội dung quy định tại khoản 5 Mục VII này được hướng dẫn bởi Thông tư 275/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016.