Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành
Quyết định 04/2019/QĐ-UBND | Ban hành: 26/03/2019  |  Hiệu lực: 26/03/2019  |  Trạng thái: Còn hiệu lực


 
tusachluat.vn

  

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẠC LIÊU

______

 

Số: 04/2019/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

Bạc Liêu, ngày  26  tháng 3 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Biểu trưng tỉnh Bạc Liêu

_________________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 22/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan.

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý và sử dụng Biểu trưng tỉnh Bạc Liêu.

Điều 2. Giao Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành Đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.             

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 26   tháng 3   năm 2019./.

 

Nơi nhận:                                                        

- Như điều 3;                                                                      

- VP Chính phủ;

- Vụ Pháp chế - Bộ VHTTDL;

- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;

- TT Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh;

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;

- Đoàn ĐBQH tỉnh;

- Các Sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Cổng thông tin điện tử tỉnh;

- Báo Bạc Liêu;

- CVP, PVP UBND tỉnh;

- Trưởng phòng KGVX;

- Lưu VP, KGVX (Q - 01).

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Lâm Thị Sang

             

QUY CHẾ

Quản lý và sử dụng Biểu trưng tỉnh Bạc Liêu

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 04 /2019/QĐ-UBND

ngày  26    tháng  03  năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)


 

 

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định việc quản lý và sử dụng Biểu trưng tỉnh Bạc Liêu.

2. Đối tượng áp dụng

a) Các cơ quan, đơn vị, các tổ chức cá nhân có nhu cầu sử dụng Biểu trưng Bạc Liêu.

b) Các cá nhân, tổ chức được tặng Biểu trưng Bạc Liêu;

c) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc quản lý và sử dụng Biểu trưng Bạc Liêu.

Điều 2. Những nguyên tắc chung

1. Quản lý việc sử dụng, khai thác giá trị Biểu trưng Bạc Liêu theo Quy chế này và các quy định của pháp luật hiện hành.

2. Biểu trưng Bạc Liêu được sử dụng nhằm mục đích tuyên truyền, quảng bá hình ảnh tỉnh Bạc Liêu tại các sự kiện chính trị, hoạt động kinh tế, thương mại, văn hóa, xã hội, đối ngoại (phi lợi nhuận dưới mọi hình thức); đồng thời phải đặt Biểu trưng nơi trang trọng.

3. Chỉ được sử dụng Biểu trưng Bạc Liêu khi được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 3. Giải thích từ ngữ, ý nghĩa, đặc điểm của Biểu trưng Bạc Liêu

1. Giải thích từ ngữ

a) Biểu trưng Bạc Liêu là hình ảnh cô đọng, có cấu trúc, bố cục hoàn chỉnh thể hiện nét riêng đặc trưng của Bạc Liêu;

b) Huy hiệu Biểu trưng Bạc Liêu được làm bằng kim loại có hình ảnh Biểu trưng Bạc Liêu.

2. Ý nghĩa Biểu trưng Bạc Liêu

a) Biểu trưng Bạc Liêu thể hiện sự đoàn kết, hòa thuận, gắn bó trường tồn, là hình ảnh tổng hòa các yếu tố đậm chất thơ, là sự hiện hữu giữa thiên nhiên và con người. Bố cục tạo hình sáng tạo, chặt chẽ, hài hòa tạo nên một Bạc Liêu mạnh mẽ, tươi sáng, tượng trưng cho sự trường tồn, phát triển bền vững trong tương lai;

b) Biểu trưng Bạc Liêu còn thể hiện truyền thống lịch sử, văn hóa, tiềm năng kinh tế - xã hội, khẳng định vị thế của tỉnh Bạc Liêu trong quá trình hội nhập và phát triển;

c) Biểu trưng Bạc Liêu để sử dụng trong các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, thông tin tuyên truyền; quảng bá, giới thiệu hình ảnh tiêu biểu của quê hương, con người Bạc Liêu đến bạn bè trong và ngoài nước.

d) Ý nghĩa đường nét hình khối

Biểu trưng hàm chứa một tổ hợp (sự kiện, hình ảnh và một màu xanh dương). Trung tâm là hình 1/2 cây Đàn Kìm được kết hợp ngoạn mục, thủ pháp ảo giác ấn tượng, thanh thoát với cánh chim tung bay, tràn đầy năng lượng xuất hiện từ bên trái vào. Bên phải là hình Bông Lúa thân thương quê hương Việt Nam. Bên dưới là hình sóng nước dao động, uyển chuyển, hiền hoà cùng dòng chữ Bạc Liêu.

3. Đặc điểm Biểu trưng

a) Cây Đàn Kìm: Đặc trưng quê hương đờn ca tài tử Nam Bộ, giai điệu quyến luyến “Dạ Cổ Hoài Lang” nổi tiếng của cố nhạc sĩ  Cao Văn Lầu, giai thoại về công tử Bạc Liêu hào hoa, phong nhã thuở xưa.

b) Cánh Chim: Thể hiện vùng đất trẻ Bạc Liêu, nơi “đất lành chim đậu gợi những cung bậc, nhạc điệu hoà thanh, mượt mà, sâu lắng,”, có vườn chim Bạc Liêu lớn nhất là một trong những khu vực được đưa vào hệ thống bảo tồn thiên nhiên quốc gia của Việt Nam. Cánh chim tung bay: Vùng đất Bạc Liêu “cò bay thẳng cánh” hay cánh chim Hải Âu trên biển Bạc Liêu dài, rộng mênh mông, bao la, giàu thủy hải sản, những cánh đồng muối nối dài bất tận.

c) Bông Lúa: Vẻ đẹp non nước thân thương, hữu tình, thiên nhiên ưu đãi, phát triển mạnh về nông nghiệp.

d) Sóng nước: Đường nét uốn lượn mềm mại, duyên dáng, như một nét duyên Văn hoá đất Bạc Liêu với sông, biển hiền hòa bao đời nay vẫn chảy.

e) Dòng chữ Bạc Liêu: Font chữ Arial đơn giản hiện đại, khoẻ khoắn, dễ đọc.

CHƯƠNG II

QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG BIỂU TRƯNG BẠC LIÊU

Điều 4. Cơ quan quản lý Biểu trưng Bạc Liêu

Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu thống nhất quản lý Biểu trưng Bạc Liêu; đồng thời giao Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch là cơ quan trực tiếp quản lý, hướng dẫn việc sử dụng Biểu trưng Bạc Liêu.

Điều 5. Sử dụng Biểu trưng trong in, khắc, dán trên ấn phẩm, vật dụng và các hình thức trực quan: áp phích, băng rol, pano tuyên truyền cổ động, trang trí hội nghị

1. Trên các ấn phẩm, quà lưu niệm, sổ công tác, sách, phong bì và các ấn phẩm khác: Biểu trưng được đặt ở vị trí phù hợp, trang trọng, kích thước cân đối với kích thước của ấn phẩm, hình thức thể hiện phải tuân thủ các quy định của Quy chế này.

2. Trên các áp phích, băng rol, pano tuyên truyền cổ động Biểu trưng được in, dán vào góc trên bên trái hoặc chính giữa phía trên đảm bảo hài hòa, cân đối và trang trọng.

3. Trên các phông trang trí hội nghị: Biểu trưng được đặt bên trái phông, ở vị trí thấp hơn Đảng kỳ, Quốc kỳ.

Điều 6. Sử dụng Biểu trưng để làm quà tặng

Biểu trưng được sử dụng để làm quà tặng cho tập thể, cá nhân trong các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị đối ngoại, các ngày lễ có tính chuyên biệt, quà lưu niệm cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho sự phát triển của tỉnh.

Điều 7. Sử dụng Biểu trưng trong hoạt động thương mại

Các tổ chức, cá nhân khi sử dụng Biểu trưng Bạc Liêu trong hoạt động thương mại trong và ngoài tỉnh Bạc Liêu phải được sự đồng ý của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu và phải thực hiện các nghĩa vụ, trách nhiệm theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Điều 8. Sử dụng Biểu trưng Bạc Liêu trong các trường hợp khác

Sử dụng Biểu trưng ngoài các quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7 phải đảm bảo các quy định tại Điều 2, Quy chế này, tuân thủ quy định của pháp luật và được sự chấp thuận của UBND tỉnh Bạc Liêu hoặc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu.

 

CHƯƠNG III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều 9. Trách nhiệm của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch

1. Tiếp nhận, tổng hợp các ý kiến phản ánh về việc quản lý, sử dụng Biểu trưng, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định. Phúc đáp bằng văn bản đến các tổ chức, cá nhân trong các trường hợp sử dụng Biểu trưng Bạc Liêu quy định tại Điều 5, Điều 6 và Điều 7 Quy chế này.

2. Chủ trì phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đăng tải tập tin thiết kế quy chuẩn Biểu trưng Bạc Liêu lên Cổng thông tin điện tử tỉnh để các tổ chức và cá nhân biết khai thác, sử dụng có hiệu quả.

3. Phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện đăng ký sở hữu trí tuệ Biểu trưng tỉnh Bạc Liêu.

4. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý các trường hợp vi phạm quy định về sử dụng Biểu trưng Bạc Liêu.

5. Tổ chức, tuyên truyền, giới thiệu Biểu trưng tỉnh Bạc Liêu đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh.

6. Thực hiện các trách nhiệm khác nhau theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 10. Trách nhiệm và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân sử dụng Biểu trưng tỉnh Bạc Liêu

1. Trách nhiệm

a) Các đơn vị, tổ chức, cá nhân sử dụng Biểu trưng Bạc Liêu phải tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và tuân thủ Quy chế này.

b) Có trách nhiệm gìn giữ và phát triển hình ảnh tốt đẹp của tỉnh Bạc Liêu trong quá trình sử dụng Biểu trưng.

c) Kịp thời khắc phục và sửa chữa các sai phạm (nếu có) trong quá trình sử dụng Biểu trưng.

d) Phối hợp với Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan có liên quan trong việc xử lý và ngăn chặn các hành vi sử dụng Biểu trưng trái pháp luật và không tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

2. Quyền hạn

a) Được sử dụng Biểu trưng trong các hoạt động kinh tế, thương mai, văn hóa, xã hội và các hoạt động nhằm mục đích quảng bá hình ảnh, truyền thống lịch sử văn hóa của tỉnh.

b) Được sử dụng Biểu trưng Bạc Liêu làm quà tặng tuân thủ theo quy định Điều 6 của Quy chế này.

Điều 11. Trách nhiệm và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân được tặng Biểu trưng Bạc Liêu

1. Trách nhiệm

Các tổ chức, cá nhân được tặng Biểu trưng Bạc Liêu có trách nhiệm thực hiện Điều 2 Quy chế này và phát triển hình ảnh tốt đẹp của tỉnh Bạc Liêu trong quá trình sử dụng Biểu trưng.

2. Quyền hạn

Được sử dụng Biểu trưng tại các hoạt động kinh tế, thương mại, văn hóa, xã hội, đối ngoại và các mục đích nhằm quảng bá hình ảnh của tỉnh Bạc Liêu (phi lợi nhuận).

Trong quá trình triển khai thực hiện Quy chế nếu có vướng mắc hoặc vấn đề phát sinh, các đơn vị, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

         KT. CHỦ TỊCH

        PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

   

           Lâm Thị Sang

 

 

 

 

5

 

Collapse Luật Sở hữu trí tuệLuật Sở hữu trí tuệ
Collapse Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi 2009Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi 2009
Expand 1. Luật1. Luật
Expand 2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành
Expand Bảo hộ giống cây trồngBảo hộ giống cây trồng
Expand Bảo mật dữ liệu thử nghiệmBảo mật dữ liệu thử nghiệm
Expand Chế độ nhuận bútChế độ nhuận bút
Expand Dịch vụ trung gian bảo vệ quyền tác giảDịch vụ trung gian bảo vệ quyền tác giả
Expand Hoạt động giám định sở hữu công nghiệpHoạt động giám định sở hữu công nghiệp
Expand Quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ trong cơ sở giáo dục đại họcQuản lý hoạt động sở hữu trí tuệ trong cơ sở giáo dục đại học
Expand Quy định chung về sở hữu công nghiệpQuy định chung về sở hữu công nghiệp
Expand Quyền tác giả, quyền liên quanQuyền tác giả, quyền liên quan
Expand Xử lý trường hợp tên doanh nghiệp vi phạm quyền sở hữu trí tuệXử lý trường hợp tên doanh nghiệp vi phạm quyền sở hữu trí tuệ
Expand Quản lý chương trình phát triển tài sản trí tuệQuản lý chương trình phát triển tài sản trí tuệ
Collapse VBQPPL ĐỊA PHƯƠNGVBQPPL ĐỊA PHƯƠNG
Expand AN GIANGAN GIANG
Expand BÌNH DƯƠNGBÌNH DƯƠNG
Expand BÌNH PHƯỚCBÌNH PHƯỚC
Expand BÌNH THUẬNBÌNH THUẬN
Expand BẮC GIANGBẮC GIANG
Expand BẾN TREBẾN TRE
Expand BẮC KẠNBẮC KẠN
Expand CÀ MAUCÀ MAU
Expand CẦN THƠCẦN THƠ
Collapse BẠC LIÊUBẠC LIÊU
Quyết định 04/2019/QĐ-UBND Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Biểu trưng tỉnh Bạc Liêu
Expand CAO BẰNGCAO BẰNG
Expand GIA LAIGIA LAI
Expand HÀ GIANGHÀ GIANG
Expand HÀ NAMHÀ NAM
Expand HÀ TĨNHHÀ TĨNH
Expand HÒA BÌNHHÒA BÌNH
Expand HẢI PHÒNGHẢI PHÒNG
Expand KHÁNH HÒAKHÁNH HÒA
Expand KIÊN GIANGKIÊN GIANG
Expand LAI CHÂULAI CHÂU
Expand LONG ANLONG AN
Expand LÀO CAILÀO CAI
Expand LÂM ĐỒNGLÂM ĐỒNG
Expand LẠNG SƠNLẠNG SƠN
Expand NAM ĐỊNHNAM ĐỊNH
Expand NGHỆ ANNGHỆ AN
Expand NINH THUẬNNINH THUẬN
Expand PHÚ THỌPHÚ THỌ
Expand QUẢNG BÌNHQUẢNG BÌNH
Expand QUẢNG NAMQUẢNG NAM
Expand QUẢNG NINHQUẢNG NINH
Expand QUẢNG TRỊQUẢNG TRỊ
Expand THÁI NGUYÊNTHÁI NGUYÊN
Expand THỪA THIÊN HUẾTHỪA THIÊN HUẾ
Expand TIỀN GIANGTIỀN GIANG
Expand TRÀ VINHTRÀ VINH
Expand TÂY NINHTÂY NINH
Expand VĨNH PHÚCVĨNH PHÚC
Expand YÊN BÁIYÊN BÁI
Expand ĐIỆN BIÊNĐIỆN BIÊN
Expand ĐÀ NẴNGĐÀ NẴNG
Expand ĐẮK LẮKĐẮK LẮK
Expand ĐẮK NÔNGĐẮK NÔNG
Expand ĐỒNG NAIĐỒNG NAI
Expand NINH BÌNHNINH BÌNH
Expand HƯNG YÊNHƯNG YÊN
Expand ĐỒNG THÁPĐỒNG THÁP
Expand KOM TUMKOM TUM
Expand PHÚ YÊNPHÚ YÊN
Expand HẬU GIANGHẬU GIANG
Expand BẮC NINHBẮC NINH
Expand VĨNH LONGVĨNH LONG
Expand Quy trình nghiệp vụ thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực hải quanQuy trình nghiệp vụ thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực hải quan
Expand Pháp lệnh Bảo hộ quyền tác giả 1994Pháp lệnh Bảo hộ quyền tác giả 1994
Expand Pháp lệnh Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp năm 1989Pháp lệnh Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp năm 1989
Expand VBQPPL về sở hữu trí tuệ (cũ)VBQPPL về sở hữu trí tuệ (cũ)