Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành

Nghị định 112/2014/NĐ-CP | Ban hành: 21/11/2014  |  Hiệu lực: 15/01/2015  |  Trạng thái: Còn hiệu lực


CÁC VĂN BẢN CÙNG CHUYÊN NGÀNH
Collapse Luật Biên giới quốc giaLuật Biên giới quốc gia
Collapse Luật Biên giới quốc gia 2003Luật Biên giới quốc gia 2003
Expand 1. Luật1. Luật
Expand 2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành
Expand Chính sách khuyến khích phát triển kinh tế khu vực biên giớiChính sách khuyến khích phát triển kinh tế khu vực biên giới
Expand Cấp giấy thông hành xuất nhập cảnh vùng biên giớiCấp giấy thông hành xuất nhập cảnh vùng biên giới
Expand Quy chế quản lý khu vực biên giới biểnQuy chế quản lý khu vực biên giới biển
Expand Quản lý cửa khẩu cảng biểnQuản lý cửa khẩu cảng biển
Collapse Quản lý, quy chế cửa khẩu biên giới đất liềnQuản lý, quy chế cửa khẩu biên giới đất liền
Thông tư 09/2016/TT-BQP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền
Nghị định 112/2014/NĐ-CP Quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền
Thông tư 181/2005/TT-BQP Về hướng dẫn thực hiện Nghị định 32/2005/NĐ-CP của Chính phủ về quy chế cửa khẩu biên giới đất liền
Thông tư 22/2014/TT-BCT Quy định chi tiết một số nội dung của quy chế điều hành hoạt động tại các cửa khẩu biên giới đất liền ban hành kèm theo Quyết định số 45/2013/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ
Nghị định 32/2005/NĐ-CP Về quy chế cửa khẩu biên giới đất liền
Nghị định 34/2014/NĐ-CP Về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Thông tư 43/2015/TT-BQP Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 34/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ về quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Thông tư 90/2011/TT-BQP Sửa đổi Thông tư 181/2005/TT-BQP hướng dẫn Nghị định 32/2005/NĐ-CP về quy chế cửa khẩu biên giới đất liền và Thông tư 05/2010/TT-BQP hướng dẫn Nghị định 50/2008/NĐ-CP về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu, cảng biển
Thông tư 44/2018/TT-BQP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BQP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về quả lý cửa khẩu biên giới đất liền
Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BQP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của chính Phủ quy định về quản lý cửa khẩu Biên giới đất liền
Expand Thủ tục mở, nâng cấp, điều hành cửa khẩu đất liềnThủ tục mở, nâng cấp, điều hành cửa khẩu đất liền
Expand Điều chỉnh dân cư khu vực biên giớiĐiều chỉnh dân cư khu vực biên giới
Expand Thủ tục biên phòng tại các cửa khẩu trên bộ, trên biểnThủ tục biên phòng tại các cửa khẩu trên bộ, trên biển
Expand VBQPPL ĐỊA PHƯƠNGVBQPPL ĐỊA PHƯƠNG
Expand VBQPPL về biên giới quốc gia (cũ)VBQPPL về biên giới quốc gia (cũ)