Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành


 

Nội dung quy định tại điểm 4.1 Mục II này bị bãi bỏ bởi khoản 3 Điều 116 Luật 23/2018/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2018:

Điều 116. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ quy định trong một số luật khác

3. Bãi bỏ điểm 4.1 tiểu mục 04, mục II, Phần A thuộc Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13.