Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành


 

Nội dung quy định tại điểm 6 Mục XII được hướng dẫn bởi Thông tư 203/2016/TT-BTC ngày 09 tháng 11 năm 2016.