Tạo tài khoản
 

Nghị quyết 256/2020/NQ-HĐND | Ban hành: 14/05/2020  |  Hiệu lực: 14/05/2020  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Ngày Trạng thái văn bản Văn bản căn cứ
14/05/2020
Ban hành
14/05/2020
Có hiệu lực