Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành


 

- Nội dung quy định tại điểm 1 Mục III này được hướng dẫn bởi Thông tư 215/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016.

 

- Nội dung quy định tại điểm 1 Mục III này được hướng dẫn bởi Thông tư 47/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2019.