Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành


 

- Nội dung quy định tại điểm 2.3 Mục V này được hướng dẫn bởi Thông tư 246/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016.