Tạo tài khoản
 

Luật 08/2012/QH13 | Ban hành: 18/06/2012  |  Hiệu lực: 01/01/2013  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Ngày Trạng thái văn bản Văn bản căn cứ
18/06/2012
Ban hành
01/01/2013
Có hiệu lực
01/01/2014
Hết hiệu lực một phần
01/07/2015
Hết hiệu lực một phần
01/01/2017
Hết hiệu lực một phần
01/07/2019
Hết hiệu lực một phần