Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành


 

Nội dung quy định tại điểm 28 Mục III này được hướng dẫn bởi Thông 150/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 10 năm 2016.