Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành


 

Nội dung quy định tại điểm 5.3 Mục III này được hướng dẫn bởi Thông tư 208/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016.