Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành

Quyết định 01/2020/QĐ-KTNN | Ban hành: 26/06/2020| Hiệu lực: 10/08/2020 | Trạng thái: Chưa hiệu lực


Phụ lục đính kèm
 
Phụ lục.rar
CÁC VĂN BẢN CÙNG CHUYÊN NGÀNH
Collapse Luật Kiểm toán Nhà nướcLuật Kiểm toán Nhà nước
Collapse Luật Kiểm toán nhà nước 2015, sửa đổi 2019Luật Kiểm toán nhà nước 2015, sửa đổi 2019
Expand 1. Luật1. Luật
Collapse Biểu mẫu, hồ sơ kiểm toán nhà nướcBiểu mẫu, hồ sơ kiểm toán nhà nước
Quyết định 06/2016/QĐ-KTNN Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán
Quyết định 10/2016/QĐ-KTNN Ban hành Quy định danh mục hồ sơ kiểm toán; chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác và hủy hồ sơ kiểm toán
Quyết định 01/2020/QĐ-KTNN Ban hành Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán
Expand Chuẩn mực kiểm toán nhà nướcChuẩn mực kiểm toán nhà nước
Expand Quy chế KTNN ủy thác, thuê doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm toánQuy chế KTNN ủy thác, thuê doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm toán
Expand Quy chế sử dụng cộng tác viên Kiểm toán nhà nướcQuy chế sử dụng cộng tác viên Kiểm toán nhà nước
Expand Quy trình kiểm toán Chương trình mục tiêu quốc gia của KTNNQuy trình kiểm toán Chương trình mục tiêu quốc gia của KTNN
Expand Quy trình kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trìnhQuy trình kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình
Expand Quy trình kiểm toán hoạt động của KTNNQuy trình kiểm toán hoạt động của KTNN
Expand Quy trình kiểm toán ngân sách trung ương (bộ, ngành) của KTNNQuy trình kiểm toán ngân sách trung ương (bộ, ngành) của KTNN
Expand Quy trình kiểm toán ngân sách địa phương của KTNNQuy trình kiểm toán ngân sách địa phương của KTNN
Expand Theo dõi, kiểm tra kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị của KTNNTheo dõi, kiểm tra kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị của KTNN
Expand Quy trình kiểm toán doanh nghiệpQuy trình kiểm toán doanh nghiệp
Expand Quy trình kiểm toán các tổ chức tài chính, ngân hàngQuy trình kiểm toán các tổ chức tài chính, ngân hàng
Expand Phương pháp tiếp cận kiểm toán Phương pháp tiếp cận kiểm toán
Expand Trách nhiệm gửi báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách, dự toán kinh phí của các đơn vị được kiểm toán Trách nhiệm gửi báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách, dự toán kinh phí của các đơn vị được kiểm toán
Expand Luật Kiểm toán nhà nước 2005Luật Kiểm toán nhà nước 2005
Expand VBQPPL về kiểm toán nhà nước (cũ)VBQPPL về kiểm toán nhà nước (cũ)