Tạo tài khoản
 

Nghị định 67/2018/NĐ-CP | Ban hành: 14/05/2018  |  Hiệu lực: 01/07/2018  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Ngày Trạng thái văn bản Văn bản căn cứ
14/05/2018
Ban hành
01/07/2018
Có hiệu lực
04/09/2018
Hết hiệu lực một phần