Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành


 

Nội dung quy định tại Điểm 4 Mục VI được hướng dẫn bởi Thông tư 273/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016.