Tạo tài khoản
 

Luật 41/2013/QH13 | Ban hành: 25/11/2013  |  Hiệu lực: 01/01/2015  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

       • Thông tư 43/2018/TT-BNNPTNT

        Quy định một số nội dung về xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng, giống vật nuôi, nguồn gen cây trồng; nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật và nhập khẩu vật thể trong Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam

        Ban hành: 28/12/2018
        Hiệu lực: 01/01/2019
        Trạng thái: Hết hiệu lực một phần