Tạo tài khoản
 

Luật 41/2013/QH13 | Ban hành: 25/11/2013  |  Hiệu lực: 01/01/2015  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Ngày Trạng thái văn bản Văn bản căn cứ
25/11/2013
Ban hành
01/01/2015
Có hiệu lực
01/01/2019
Hết hiệu lực một phần