Tạo tài khoản
 

Quyết định 05/2020/QĐ-UBND | Ban hành: 07/02/2020  |  Hiệu lực: 20/02/2020  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Ngày Trạng thái văn bản Văn bản căn cứ
07/02/2020
Ban hành
20/02/2020
Có hiệu lực